Σκοπός του έργου FAITh είναι να αποτρέψει τη ψηφιακή περιθωριοποίηση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων ηλικίας 55 και άνω στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, και κατ’ επέκταση στην ΕΕ, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να αυξήσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός δεκατετράμηνου πιλοτικού προγράμματος, η σύμπραξη πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή ενηλίκων ηλικίας 55 και άνω, μελών των οικογενειών τους και επαγγελματιών στις τέσσερις χώρες-στόχους. Τα πορίσματα, που αναδείχθηκαν από τις 4 εθνικές εκθέσεις, συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια στην παρούσα Διακρατική έκθεση, η οποία θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήριο έγγραφο για τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης των ικανοτήτων των ατόμων ηλικίας 55 και άνω στο ψηφιακό εγγραμματισμό μέσω της καθοδήγησης από ομοτίμους.

Κατεβάστε τη διακρατική έκθεση εδώ.