Δημοσιεύθηκε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου FAITh και είναι διαθέσιμο στις γλώσσες όλων των εταίρων του έργου!

Αναφέρεται στις Εθνικές Αναφορές, που παρουσιάζουν την κατάσταση σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία). Τα πορίσματα των αναφορών της κάθε χώρας συνοψίζονται στη Διακρατική Αναφορά (Transnational Report).

Οι εταίροι συγκέντρωσαν επίσης έναν οδηγό καλών πρακτικών που μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών και μια εκτενή λίστα διαφόρων παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων.

Μπορείτε να το διαβάσετε στα Ελληνικά [EL], Αγγλικά [EN],  Ιταλικά [IT], Πορτογαλικά [PT], Γάλλικα [FR].