Το Έργο

Το FAITh στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψηφιακής περιθωριοποίησης των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησής τους αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο διαδίκτυο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα επιδιώξει τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης με την συμμετοχή συνομηλίκων εθελοντών (peers), οικογενειακού περιβάλλοντος, τοπικής κοινότητας και αγοράς, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη χρήση, και τελικά την υιοθέτηση, των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των ατόμων άνω των 55 ετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία του FAITh θα δημιουργήσει και θα εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα καθοδήγησης μεταξύ συνομηλίκων (Peer-to-Peer) που βασίζεται στην ενίσχυση κινήτρων και την παροχή υποστήριξης με στόχο τον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίησή του ξεκίνησε  τον Ιανουάριο του 2021 και θα διαρκέσει 24 μήνες. Το FAITh αποτελεί μια κοινή προσπάθεια 7 φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, και τη Γερμανία.

teacher

Οι στόχοι του έργου

Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων 55+ σχετικά με την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών στην καθημερινότητα, αυξάνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης τους στο διαδίκτυο.

Ενίσχυση του κινήτρου των ατόμων 55+ αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών μέσω της υποστήριξης συνομηλίκων που θα λειτουργούν ως θετικά πρότυπα.

Ευαισθητοποίηση των μελών οικογένειας και φροντιστών όσον αφορά τον ρόλο τους στην ψηφιακή ενσωμάτωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και παράλληλη εκπαίδευσή τους σχετικά με την ασφαλή χρήση των διαδικτυακών συστημάτων επεξεργασίας.

Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών της τοπικής κοινότητας και αγοράς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψηφιακών αναγκών των ατόμων 55+ μέσω προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την ηλικία τους.

Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την ψηφιακή συμπερίληψη των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, ενισχύοντας την ορατότητα του ζητήματος του ψηφιακού γραμματισμού των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών.

Ομάδες-στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Άτομα 55+

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου.

Ομότιμοι μέντορες

Αυξημένες ευκαιρίες για πιο ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή στην κοινότητα, ισχυροποίηση προσωπικών κινήτρων και ενδυνάμωση ηγετικών ικανοτήτων.

Μέλη οικογένειας και φροντιστές

Βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους στην ψηφιακή ενσωμάτωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο περιβάλλον τους.

Κοινοτικοί φορείς και πάροχοι υπηρεσιών

Πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τις ανάγκες ψηφιακής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους τρόπους πρόληψης της ψηφιακής περιθωριοποίησης των μεγαλύτερων γενεών.

Επαγγελματίες της τοπικής αγοράς

Αποτελεσματικότερη αναγνώριση των ψηφιακών αναγκών των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των τρόπων δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την ηλικία τους.

Φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό, και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Νέα δεδομένα για το επίπεδο ψηφιακής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην ΕΕ και αποτελεσματικούς τρόπους για τον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος.

target-groups
classmates

Σχέδιο δράσεων

Αξιολόγηση και προσδιορισμός αναγκών

και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα 55+ στη χρήση του διαδικτύου και την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών μέσω της διεξαγωγής δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας με τη συμμετοχή ενηλίκων 55+, μελών της οικογένειας τους και φροντιστές, καθώς και επαγγελματίες από την τοπική κοινότητα και αγορά.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθοδήγησης συνομηλίκων (Peer-to-Peer Mentoring Programme) με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ατόμων 55+ σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

ατόμων 55+ στη χρήση διαδικτύου και διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης συναλλαγών· επαγγελματιών από την τοπική κοινότητα και αγορά σχετικά με τη δημιουργία φιλικού προς την ηλικία περιβάλλοντος· μελών της οικογένειας και φροντιστών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Ευαισθητοποίηση και διάδοση

της μεθοδολογίας και του προγράμματος καθοδήγησης συνομηλίκων του έργου σε στρατηγικούς φορείς, σε μια προσπάθεια προώθησης της ψηφιακής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ως τρόπο ενδυνάμωσης της ενεργούς εμπλοκής και συμμετοχής.