Anziani e Non Solo

Η Anziani e Non Solo είναι μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται από το 2004 στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση έργων και την υλοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής ένταξης.

 Οι δραστηριότητες που υλοποιεί η Anziani e Non Solo αφορούν διάφορους κοινωνικούς τομείς, όπως:

 • Υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών ομάδων
 • Πρόληψη της κακοποίησης και των διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων: ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική ένταξη και μετάβαση από το σχολείο στην εργασία
 • Κατάρτιση και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών, άτυπων και επαγγελματιών /ενηλίκων και νέων φροντιστών
 • Ενεργός γήρανση, διαγενεακές δραστηριότητες και στήριξη των αδύναμων και εξαρτημένων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας

Άλλες δράσεις της ΑΝS περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση κοινωνικών έργων
 • Κοινωνική έρευνα
 • Πιλοτικά σχέδια στον κοινωνικό τομέα
 • Κατάρτιση και ηλεκτρονική μάθηση
 • Επικύρωση των άτυπα αποκτηθέντων δεξιοτήτων
 • Συμβουλευτική