Ένα βασικό χαρακτηριστικό του FAITh είναι η υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην «καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων» για την υποστήριξη ενηλίκων 55+ στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας λειτουργούν ως εκπαιδευτές – ή μέντορες – άλλων ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων αναμένεται να ωφελήσει όλα τα άτομα που συμμετέχουν, καθώς η καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για ενσυναίσθηση, αισθήματα ισότητας και ειδικών γνώσεων. Για τους μέντορες, η συμμετοχή σε μια τέτοια δράση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της προσωπικής τους ευημερίας, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών τείνουν να έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν καθοδηγούνται από συνομηλίκους.

Ο σχετικός Οδηγός του Προγράμματος Καθοδήγησης μεταξύ Ομοτίμων είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά στην ιστοσελίδα του FAITh. Ο οδηγός αναπτύχθηκε για φορείς και επαγγελματίες που επιθυμούν να σχεδιάσουν μαθησιακές δραστηριότητες για άτομα μεγαλύτερων ηλικιών που να βασίζονται στην καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων.

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση ως μαθησιακή μέθοδο, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στην πράξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του έργου FAITh, ή να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδιαφέροντος και να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.